Auktorisation

T-märket får endast användas av Sveriges Tvätteriförbunds auktoriserade medlemmar. Att vara ett auktoriserat tvätteri innebär att verksamheten lever upp till förbundets krav inom ett antal olika områden. Märket är en garant för att verksamheten hanteras etiskt, miljömässigt hänsynsfullt och med hög kvalitet. Förbundets auktoriseringsprocess består av två delar:

Periodisk externgranskad uppföljning

  • Kontrollformulär där upp till 90 punkter inom områdena Miljö, Arbetsmiljö, Ekonomisk kontroll, Myndighetskontakt, Hygien och Social hänsyn tas upp.
  • Samtliga medlemmar måste besvara formuläret genom en webbenkät undertecknad av verksamhetens driftschef/VD, som därmed också intygar att angivna uppgifter är korrekta.
  • Svaren granskas av Ensucon för att garantera opartiskhet.
  • Avvikande och bristfälliga svar följs upp. Om uppmärksammade brister inte åtgärdas kan det leda till att företag utesluts från förbundet.

Stickkontroller

  • Upp till 10 kontrollbesök genomförs årligen hos olika medlemsföretag. Urval sker slumpvis och besök görs med kort förvarning.
  • Vid stickkontrollerna verifieras företagens enkätsvar.
  • Prover samlas in för analys av bakterieförekomst i tvättat gods, konduktivitet och pH i sista sköljvattnet, samt pH i kontaktvatten (för verksamheter med kemtvätt).
  • Stickkontroller och analyser genomförs av Ensucon och auktoriserade laboratorier för att garantera opartiskhet.

Ständig utveckling

Sveriges Tvätteriförbunds auktoriseringsprocess syftar till att ständigt utveckla branschen i riktning mot ökad hänsyn för miljö och människor. De krav som ställs på medlemmarna revideras därför årligen och uppdateringar sker när det är motiverat. Auktoriseringsprocessen har utformats för att passa så väl stora och resursstarka aktörer, som fåmansföretag.

Läs mer om Sveriges Tvätteriförbund på www.tvatteriforbundet.se