Om textilservicebranschen

företag

medarbetare

%

är max 10 anställda

Den svenska tvätteribranschen består av cirka 300 företag som tillsammans har omkring 5000 medarbetare.

Tvätterierna är i stor utsträckning småföretag; över 80 % av branschens företag har tio medarbetare eller färre.

2022 omsatte branschen drygt 5,9 miljarder kronor.

Cirka 30 % av de som arbetar inom branschen har endast förgymnasial utbildning.

En stor andel av de som arbetar inom branschen är födda utomlands. Förutom Sverige är Asien den vanligaste födelseregionen, följt av Europa exklusive Norden.

Ungefär 55 % av maskinoperatörerna i textilservicebranschen är kvinnor.

Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.

Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund genomgår årligen en auktoriseringsprocess med kvalitetssäkring av företagets arbete inom miljö, arbetsmiljö, rutiner för hygien, ekonomisk kontroll och social hänsyn. Auktoriseringen sker i samarbete med Ensucon och revision med stickkontroller görs årligen.

Utvecklingen i textilservicebranschen sammanställs årligen i en branschrapport och en hållbarhetsrapport.

Sveriges Tvätteriförbund har åtagit sig att verka i enlighet med FN:s tio principer för hållbar utveckling genom sitt medlemskap i UN Global Compact.

Sveriges Tvätteriförbund är medlem i European Textile Services Association (ETSA). Europeiska tvätterier sysselsätter hela 135 000 personer och har tillsammans en årlig omsättning på omkring 11 miljarder euro.

Sveriges Tvätteriförbund är även medlemmar i Diversity Charter Sweden, som verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

En marknadsundersökning genomförd av Deloitte 2014 visar att textilservicebranschen i Europa kan fyrdubblas och nå en omsättning på upp emot 46 miljarder euro genom en ökande trend av uthyrning av textilier.