Om textilservicebranschen

företag

medarbetare

%

är max 10 anställda

Den svenska tvätteribranschen består av cirka 300 företag som tillsammans har omkring 5000 medarbetare.

Tvätterierna är i stor utsträckning småföretag; över 80% av branschens företag har tio medarbetare eller färre.

Ett antal större aktörer tvättar dock för betydande mängder smutstvätt dagligen (Regionservice i Alingsås – 45 ton per dag, Textilia – 38 ton per dag bara åt Stockholms läns landsting, Rikstvätt me 17 lokala tvätterier runtom i Sverige – 30 000 ton om året)

2016 omsatte branschen nära 5 miljarder kronor.

Branschen präglas av stark tillväxt: under perioden 2012-2016 steg de samlade rörelseintäkterna i branschen med 18% och personalstyrkan med 8%.

Hela 31% av de som arbetar inom branschen har endast förgymnasial utbildning.

En stor andel av de som arbetar inom branschen är födda utomlands. Förutom Sverige så är Asien den vanligaste födelseregionen, följt av Europa exklusive Norden.

Ungefär 60% av maskinoperatörerna i textilservicebranschen är kvinnor. Trenden att könsfördelningen blir jämnare.

Branschorganisationen Sveriges Tvätteriförbund har ca 125 medlemmar som tillsammans sysselsätter närmare 3000 medarbetare. Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.

Medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund genomgår en auktoriseringsprocess med kvalitetssäkring av företagets arbete inom miljöskydd, arbetsskydd, rutiner för hygien, ekonomisk kontroll och social hänsyn. Auktoriseringen sker i samarbete med ÅF Infrastructure och revision görs årligen.

Utvecklingen i textilservicebranschen sammanställs årligen i en branschrapport och en hållbarhetsrapport.

Sveriges Tvätteriförbund har åtagit sig att verka i enlighet med FNs tio principer för hållbar utveckling genom sitt medlemskap i UN Global Compact.

Sveriges Tvätteriförbund är medlem i European Textile Services Association (ETSA). Europeiska tvätterier sysselsätter hela 135 000 personer och har tillsammans en årlig omsättning på omkring 11 miljarder euro.

En marknadsundersökning genomförd av Deloitte 2014 har visat att textiltjänstindustrin i Europa kan nå en omsättning på upp emot 46 miljarder euro genom en ökande trend av uthyrning av textilier.