Vattenanvändning

Vatten är en av våra viktigaste resurser och ska hanteras sparsamt. Enligt World Resources Institute (WRI) kommer världen att ha ett underskott av vatten på 56 % relativt behovet, redan år 2030 – om ingenting görs.

Många aktörer inom textilservicebranschen tar ett stort ansvar genom att minska sin vattenanvändning radikalt med hjälp av allt effektivare maskiner och processer, samt genom att förbättra reningen av det vatten som släpps ut från tvätterierna.

Sammanslagning minskar vattenanvändning drastiskt

När Elis slår ihop två anläggningar möjliggörs en optimerad tvättprocess där vatten från klädtvätt återanvänds för mattvätt. 9200 m3 vatten per år kan därmed sparas.

Läs mer…

Electrolux maskiner minskar vattenanvändningen med 20 miljoner kubikmeter

Electrolux mäter och arbetar med sin miljöpåverkan utifrån de produkter de har på marknaden. Stort fokus på minskad resursanvändning gav en vattenbesparingen från företagets globala försäljning på 20 miljoner m3 2021, jämfört med branschstandard.

Läs mer…

Användning av regnvatten och intern vattenrening i Christeyns innovativa teknik

I allt fler delar av världen är tillgång till färskvatten en utmaning. Genom användning av regnvatten och filtrering kan 80% av vattnet från processen återanvändas och total färskvattenkonsumtion vara så låg som 0,5 liter vatten per kg tvätt.

Läs mer… 

Vattenmålsättningar inom EcoLab

Vatten är en viktig fråga för EcoLab. Målsättningen inom företaget är att innan år 2030 återställa mer än 50% av sitt vattenuttag och uppfylla kraven för certifiering av Alliance for Water Stewardship Standard (AWS) i de upptagningsområden med förhöjd risk man är verksam.

Läs mer…

Hr Björkmans vattenbesparande teknik i ännu en anläggning

I Hr Björkmans anläggning för tvätt av entrémattor i Stockholm uppgår vattenförbrukningen till 0,45 liter per kg tvätt.

Läs mer…

133 swimmingpooler sparas per år i varje tvätteri

Elis har nio Svanenmärkta tvätterier i Sverige. Låg vattenanvändning är en viktig del av Svanens kriterier. Jämfört med tvätt i vanliga hushållsmaskiner sparas varje år vatten motsvarande hela 133 stycken femtio meter långa swimmingpooler, i vart och ett av dessa Svanenmärkta tvätterier.

Läs mer…

Slutna cirklar i Veddesta

I Elis mattvätt i Veddesta har återanvändningen av renat vatten från det interna reningsverket minskat vattenanvändningen kraftigt. En fjärdedel av tidigare utgående vatten kan nu återanvändas, vilket gör att även energianvändningen minskar, då behovet att värma upp inkommande kallvatten minskar.

Läs mer…

Tvätt i slutet system

Hr Björkmans har själva utvecklat ett slutet system där upp till 98% av vattnet i tvättprocessen återanvänds. Resten dunstar bort och ersätts med regnvatten som samlats upp från anläggningens stora takytor. Detta har resulterat i stora energi- och vattenbesparingar tillsammans med mindre utsläpp av förorenat vatten.

Läs mer…

Avhärdning och cirkulering på TvNo 

På TvNo i Norrköping avhärdas vattnet genom att låta allt produktionsvatten passera stora saltfilter. Tack vare avhärdningen kan textilier tvättas med en mindre mängd tvättmedel. Genom att vattnet från sköljningar i tvättrören används flera gånger i stället för att gå direkt ut i avloppet minskar även vattenförbrukningen.

Läs mer…

CWS fasade ut mikroplaster – med bibehållet tvättresultat

Genom ett systematiskt arbete har CWS testat samtliga av de 45 kemprodukter som används inom verksamheten och låtit produktutvecklare justera deras kemiska sammansättning där det krävdes. Utsläppen av mikroplast har genom detta minskat med 31 ton per år, bland annat genom att byta ut plastpartiklar med majskolvsmjöl, en biprodukt från livsmedels- och foderindustrin som bryts det ner helt i naturen.

Läs mer…

CWS utvecklar mattvätteknik för minskad vattenanvändning

Mattvätt kan utvecklas för att minska både vatten och energiförbrukning. CWS utvecklar ständigt tekniken och siktar nu mot en 50% reduktion av vattenanvändningen. 

Läs mer…

Solvatten ger färre sjukdomsfall – med hjälp av Rikstvätt

Rikstvätt stöttar företaget Solvatten som tagit fram en innovativ lösning för att på ett enkel och billigt sätt rena vatten för människor i utvecklingsländer.

Läs mer…

Toppmodernt reningsverk i Helsingborg tar bort 96% av metallerna

Elis invigde under 2018 sin nya reningsanläggning där tvättvatten behandlas bland annat genom surhetsreglering och användning av flockningsmedel. Det renade vattnet separeras och går ut i avloppet, medan slammet centrifugeras och deponeras. Genom denna miljösatsning minskad utsläppen av tungmetaller till det kommunala avloppet med upp till 96 %. Kommunala reningsverk är ej anpassade för att avskilja metaller, vilket gör att dessa ofta går rakt ut i havet. De metaller som fastnar i verket riskerar att hamna i det näringsrika slam som sprids på åkermarker. Reningsanläggningen bidrar därför med stora samhällsnyttor.

Läs mer…

Elis tar ansvar för vattenreningen

Elis Textil AB har åtta reningsverk i Sverige, två biologiska och sex kemiska/mekaniska. Företaget har också startat ett projekt som ska utreda lämpliga reningstekniker bland annat för att minska metallhalterna i utgående processavloppsvatten.

Se en film på två minuter om hur det går till:

Läs mer…

Elis bidrar även aktivt till forskning inom området genom universitetssamarbeten.

Läs mer…

Mattab AB tar vid där kommunen inte räcker till

Mattab AB har investerat i ett reningsverk som kan hantera tungmetaller de kommunala reningsverken inte förmår avlägsna.

I Hr Björkmans tvättprocess gör bakterierna jobbet

Hos Hr Björkmans Entrémattor används naturliga bakterier som dresserats att äta viss typ av smuts. Bakterierna är känsliga för höga temperaturer och hålls kring 30-35 grader, vilket minskar energianvändningen. Tvättmedelsdoseringen har minskats med 60%.

Läs mer…