Samhällsengagemang

Många företag inom branschen visar ett stort samhällsengagemang genom att stötta egna och andras ideella initiativ – allt från lokala idrottsföreningar till människor i nöd.

Just arrived och Elis skapar integration

Just arrived hjälper personer med utländsk utbildning att hitta en plats på den svenska arbetsmarknaden. Samverkan med Elis har skapat flera anställningar.

Läs mer…

Lindström samverkar för kvinnors trygga anställningar i Indien

Genom långsiktiga avtal och fokus på hög kvalitet och goda arbetsvillkor, bidrar Lindström Group till trygga anställningar i Indien.

Läs mer…

Tydligt mål för att bidra till sysselsättning

Textilias tydliga mål om att öka antalet anställda via arbetsmarknadsåtgärder skapar ett tydligt driv. Under 2020 anställdes 18 personer genom denna typ av åtgärder.

Läs mer…

Elis sponsrar forskning för att nå de globala målen

Den tvärvetenskapliga Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet utlyser från och med 2021 ett årligt pris för forskning som bidrar till uppfyllandet av de Globala målen. Priset, där vinnaren tilldelas 25 000 kronor, sponsras av Elis Textil Service.

Läs mer…

Nolltolerans mot diskriminering inom Lindströms

Lindströms förbinder sig i sin uppförandekod till rättvis anställning, att inte tolerera någon form av diskriminering och de befäster rätten till fri sammanslutning av anställda, samt kollektiva förhandlingar för ersättning och medarbetarutveckling. I de länder där kollektiva förhandlingar inte förekommer uppmuntrar Lindström anställda att delta i en öppen dialog med ledningen.

Läs mer…

CWS signerar Diversity Charter

Genom att underteckna Diversity Charter åtar sig CWS officiellt målet att konsekvent främja ämnena mångfald och inkludering. Medarbetare inom CWS kan engagera sig i intressegrupper som jobbar mot diskriminering utifrån ålder, funktionshinder, etnicitet eller genus. Intressegrupperna har valts ut genom en intern enkät och ger ökad synlighet åt risken för diskriminering av dessa grupper inom bolaget.

Läs mer…

40 % kvinnliga chefer inom Elis 2025

Elis har antagit en målsättning om minst 40 % kvinnor på chefspositioner inom bolaget till 2025. För att uppnå sitt mål har ett program med fokus på inkludering och utveckling av möjligheter för kvinnor inom bolaget lanserats.

Läs mer…

Tvätteribranschen – en viktig väg in på arbetsmarknaden enligt Handelsrådet

Integrationen av utrikes födda är en knäckfråga under kommande år och tvätteribranschen är ”best in class” genom att fungera som integrationsmotor, enligt Handelsrådets forskningsrapport 2018:5. 

 

Hr Björkmans på Ekocentrum

Ekocentrum i Göteborg visar upp miljöteknik och goda exempel för studiebesökare från hela världen. Hr Björkmans Entrémattor deltar i den fasta utställningen. Genom deras monter får besökare insyn i Textilservicebranschen och dess miljöarbete.

Läs mer…

Elis ansluter sig till partnernätverket Mitt Liv

Mitt Livs Chans ger anställda på Elis möjlighet att ta sig an rollen som mentorer och stötta personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Samarbetet med organisationen Mitt Liv ger också strategisk rådgivning, föreläsningar, workshops och nätverksträffar med syfte att deltagande organisationer ska bli ännu bättre på inkludering och mångfald.

Läs mer…

Textilia och Region Örebro satsar på solenergi i Indien

Region Örebro län och Textilia utvärderade flera olika klimatkompensationsprojekt där valet föll på ett solcellsprojekt i Indien, Solar thermal power plant by Godawari Green Energy Limited. Godawari solar thermal plant består av 50 MW thermala solceller som producerar 119 MWh solenergi per år till det regionala nätet. Utöver att ersätta fossila bränslen med fossilfri energi, avsätter projektet 2 % av intäkterna från klimatkompensationen till lokal samhällsutveckling.

Läs mer…

Textilia prisar plaståtervinnare

Textilia premierar varje år företag och personer som genom innovationer gör textilservicebranschen mer hållbar. Vinnare av Textilias Hållbarhetstipendium 2022 var Anna Ardelius och Annika Nieminen Bromberg som prisades för sitt långsiktiga arbete med att sprida kunskap och skapa förutsättningar för en mer hållbar scenkonst.

Läs mer…

 

Lindbytvätten skapar nya möjligheter för nyanlända

De tre bröderna i familien Jamous lade ut en video på youtube om hur de ville leva fria i sitt hemland Syrien. Filmen satte familjemedlemmarnas liv i fara och efter en lång flykt fick de en fristad i Sverige. Föräldrarna har båda fått anställning på Lindbytvätten och vittnar om vikten av ett arbete för att snabbt finna sig tillrätta i det nya hemlandet.

Läs mer… 

 

Lindström Group bidrar till förbättrad sanitet i Indien

Lindström Group samarbetar sedan 12 år tillbaka med UNHCR i olika sanitets- och hygienrelaterade projekt i Indien. Det handlar bland annat om konstruktion av toaletter, förbättrad tillgång till dricksvatten och utbildningsinsatser om menstruation, med fokus på attitydförändring. Sedan 2018 samarbetar Lindström Group direkt med den indiska regeringens program WASH (Water, Sanitation and Hygiene).

Läs mer… 

 

Volontärprogram med många vinnare

CWS stöttar världens största ungdomsdrivna NGO, AIESEC. Genom att stötta AIESEC:s volontärprogram får ungdomar möjlighet att arbeta som volontärer i olika delar av världen. Ungdomarna får en förberedande utbildning och coachning av lokala mentorer. Organisationerna som ungdomarna arbetar med bidrar alla på olika sätt till hållbar utveckling, i många fall med fokus på miljöfrågor. Insatsen skapar möten och reflektioner både bland de ungdomar som deltar, mentorerna och de organisationer som tar emot volontärerna.

Läs mer… 

 

Textilias inspirerande blogg prisas

Varje år uppmärksammar Greenmatch.se några av årets mest inspirerande röster för hållbarhet. 2018 fanns Textilia med som en av de personer, organisationer eller nätverk som utmärkt sig i sitt digitala arbete för att inspirera till hållbarhet.

Läs mer….

Elis ställde upp när skogen brann

Under sommaren 2018 brann det i skogarna kring Ljusdal. Räddningsarbetet ledde till stora mängder nedsotad smutstvätt. Elis i Ockelbo skänkte handdukar till räddningsarbetarna och tvättade dessa löpande under de veckor som insatsen pågick.

Läs mer…

 

En dörröppnare till nytt språk och samhälle

Inbördeskriget på Sri Lanka tvingade Thusyanthan Kailasapilla att fly till Sverige. Här fick han snart jobb på Textilia i Långsele. Jobbet blev nyckeln in i samhället och till det svenska språket.

Läs mer…

 

Elis Foundation skapar möjligheter

Elis Foundation syftar till att hjälpa begåvade franska ungdomar som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att studera vidare efter avlagd kandidatexamen.

Läs mer… 

Rikstvätt stödjer Solvatten – förbättrar folkhälsan i Kenya!

Solvatten har tagit fram en innovativ lösning för att rena vatten på ett effektivt och billigt sätt. Tekniken har stora potentialer att rädda liv i utvecklingsländer. Rikstvätt stödjer detta sociala företag i ett projekt i Marsabit i norra Kenya. Där förser Rikstvätt hälsoinrättningar med Solvatten så att sjuka människor som söker vård ska få tillgång till rent vatten.

Läs mer…

 

Textilservicebranschen – en viktig doldis inom svensk friidrott!

Sedan 2013 är Elis en av Svensk Friidrotts viktigaste samarbetspartner. Företaget sponsrar förbundets verksamhet och bidrar därigenom bland annat till att svenska talanger inom friidrott har möjlighet att delta i olika mästerskap. Elis ser dessutom till att idrottare och tränare alltid har tillgång till rena och fräscha tränings- och tävlingskläder. En viktig del i en idrottares vardag.

Läs mer…

 

Viktiga skatteintäkter

Bolagsskatten, det vill säga den skatt som aktiebolag i Sverige får betala på den vinst bolaget gör, är i dagsläget 22 %. Under 2015 betalade svenska tvätterier drivna som aktiebolag nära 75 miljoner kronor bara i bolagsskatt. Till detta tillkommer skatteintäkter i form av bland annat moms, arbetsgivaravgifter och energiskatt. Det innebär att textilservicebranschen ger ett väsentligt bidrag till statens skatteintäkter varje år. Att ha godkänd personalliggare och godkända redovisningshandling är en viktig del i Sveriges Tvätteriförbunds årliga kontroll av auktoriserade medlemmar.

Räkna med textilservicebranschen!

Hr Björkmans Entrémattor stödjer aktivt organisationen Smartmatte.se. Som en del i detta har företaget tagit fram ett antal matematikproblem till en unik lärobok i matematik för årskurs 8 och 9. I exemplen utgår företaget från vardagliga situationer som visar på vikten av att lära sig och kunna applicera matematik i vardagen. Det handlar t.ex. om att kunna räkna ut hur många PET-flaskor som behövs för att tillverka en matta av en viss storlek, att räkna på hur mycket effekt solel som krävs för att täcka elkonsumtionen i en produktionsanläggning, eller hur mycket koldioxid som genereras från företagets distribution årligen.

Läs mer…

 

Integration genom basket

Alvik Basket är stolta över att kunna presentera Textilia som samarbetspartner. Samarbetet med Textilia kommer bl.a. göra det möjligt för Alvik att jobba ännu hårdare med sociala projekt, inte minst satsningen på att nyanlända flyktingar ska kunna komma in i samhället genom basketen.

Läs mer…

 

10 % av Hr Björkmans Entrémattors nyförsäljningsvärde går till flyktinghjälp

Under hösten 2015 startade Hr Björkmans Entrémattor en kampanj för flyktinghjälp där 10 % av allt nyförsäljningsvärde gick till UNHCR och flyktingbidrag. Dessutom skänkte företaget ytterligare 10 000 kr till internationellt arbete för att hjälpa människor på flykt.

Läs mer…

 

Europeisk standard för kontroll i hela leverantörskedjan – Textilia deltar

Sedan 2011 är Textilia medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett europeiskt ideellt samarbetsinitiativ med 700 medlemmar som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Medlemskapet ger tillgång till samordnade system för att följa upp att kraven på leverantörerna efterlevs. De fabrikskontroller Textilia utför kan göras med hjälp av BSCI:s godkända tredje-partsrevisorer. Resultat, erfarenheter och kunskap kan jämföras och delas med andra medlemmar. BSCI håller även utbildningar för leverantörer så att de får bättre kunskap om och förståelse för kraven som ställs på dem.

Läs mer…

 

Textilia engagerade sig i flyktingkrisen

Textilia skänkte hösten 2015 ett ton filtar till grekiska ön Lesbos där den ideella organisationen ”Vi gör vad vi kan” hjälper syrier på flykt. Bolaget har också dragit i gång ett samarbete med flera hjälporganisationer, bland annat Rädda Barnen och Röda Korset som startat ett korttidsboende för transitflyktingar i Stockholm. Totalt handlar det om en donation på 1,5 miljon kronor.

Läs mer…

 

Svenska tvätterier stöttar ungdomsidrott

Samtliga medlemmar av Sveriges Tvätteriförbund stöttar svensk ungdomsidrott genom Sveriges Tvätteriförbunds sponsringsavtal med IF Brommapojkarna, den fotbollsförening i Sverige som har flest aktiva idrottare och ledare.

Läs mer…

 

Sveriges Tvätteriförbund samarbetar med MFF i samhället

MFF i samhället handlar om att skapa konstruktiva aktiviteter för barn och ungdomar så att all den unga energin och kreativiteten kan användas till något positivt och motverka att ungdomar hamnar i negativa och destruktiva beteenden. Sveriges Tvätteriförbund stöttar initiativet.

Läs mer…

 

Lindström huvudsponsor av UNICEF projekt i Indien

Familjeföretaget Lindström är aktiva i Indien sedan 2007. Sedan många år tillbaka stöttar företaget även UNICEFs projekt för barn i landet. Det nu pågående projektet WASH har fokus på förbättrad sanitet, möjlighet att tvätta händerna och rent dricksvatten – faktorer som gör stor skillnad för barns möjligheter till ett hälsosamt liv.

Läs mer…