Klimat

Allt fler aktörer inom textilservicebranschen tar en mycket aktiv roll i att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Fokus ligger både på de utsläpp som sker i den egna verksamheten, men även i hela värdekedjan, dvs. sådana utsläpp som orsakas av ett företags verksamhet genom användning av dess produkter.

Alla Mieles fabriker klimatneutrala från och med 2021

Från och med 2021 är alla Mieles fabriker CO2-neutrala avseende utsläpp från egna produktionsprocesser och energileverantörernas utsläpp. Utsläpp som ej kan reduceras kompenseras genom trädplantering, investering i solceller och teknik för avskiljning och lagring av koldioxid.

Läs mer… 

Särredovisad miljöavgift

Textilserviceföretaget Elis ser det som självklart att hela tiden ligga i framkant och agera förebyggande i sitt miljöarbete. De kostnader detta medför bärs fullt ut av företaget och för att tydliggöra vad detta arbete innebär använder sig Elis av en miljöavgift. Avgiften särredovisas mot kund, vilket enligt företaget är ett pedagogiskt hjälpmedel som både belyser kostnaderna och de arbetsinsatser som görs på ett transparent sätt.

Läs mer…

Electrolux beräknar klimatpåverkan i hela värdekedjan

I Electrolux hållbarhetsrapport för år 2021 undersöktes indirekta utsläpp av växthusgaser inom scope 3, som visade sig stå för cirka 99,9% av företagets totala utsläpp. Arbetet med att minska resursanvändning vid användning av företagets produkter fortsätter därför.

Läs mer…

Målsättning om minskad klimatpåverkan i användarfasen inom Miele

Miele  har satt som mål att minska koldioxidutsläppen från användningsfasen för de hushålls- och kommersiella produkter som företaget säljer med ytterligare 15 % till 2030 – jämfört med försäljningen från 2019.

Läs mer…